Actualitat

Eleccions a la Junta Directiva del Club

14 maig, 2018

Als efectes del que estableixen els Estatuts Socials, la Junta Directiva en la sessió celebrada el dissabte dia 12 de maig de 2018 ha acordat convocar Junta General Extraordinària per a la celebració d’eleccions per la Junta Directiva que es duran a terme d’acord amb les següents normes:

1.- Càrrecs a cobrir

Correspon elegir la totalitat dels càrrecs de la Junta Directiva, és a dir: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i, Comodor, i així mateix la candidatura podrà incloure vocals, i/o altres càrrecs opcionals (com Vicepresident 2º, vicesecretari, vicetresorer i vicecomodor), conforme els Estatuts a l’ Article 30 i 43 apart. A). Sempre respectant el màxim legal.

2.- Data, lloc i horari de les eleccions

Es convoca Junta General Extraordinària a celebrar el dia 30 de juny de 2018, en la Seu Social del Club, la primera convocatòria començarà les 10:00 hores, quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i les 10:30 hores en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre d’assistents, en el transcurs de la qual es procedirà a l’acte de les votacions per a l’elecció de la Junta Directiva.

La votació es durà a efecte el dissabte dia 30 de juny de 2018 a la Seu Social del Club, en horari continuat des de l’hora d’inici de la Junta General, 10:00 o 10:30 hores, fins a les 20:00 hores. (Estatuts, Art.43 apart. D).

 

3.- Designació de la Junta Electoral

El sorteig públic per a la designació dels cinc (5) membres de la Junta Electoral i del mateix nombre de suplents es farà al local social del Club el dissabte 19 de maig a les 12:00 hores. (Estatuts, Art. 43 apart. B), que es constituiran com a mol tard el 22 de maig d’ enguany, d’acord amb l’article 44 dels Estatuts que preveu que dins els dos (2) dies següents a la designació de la Junta Electoral, els components prendran possessió dels seus càrrecs, constituint-la formalment elegint President.

 

4.- Condicions per ser elector i candidat

Són electors i elegibles tots els Socis Actius i d’Honor en els quals concorrin, com a mínim, les condicions següents:ser major d’edat i no tenir suspesa la condició de Soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de candidatures. (Estatuts, Art. 39 i 43 apart. A).

 

5.- Termini d’exposició del cens electoral i terminis per a la seva impugnació

El cens electoral estarà exposat a la Secretaria del Club des del 23 de maig fins al 28 de maig, ambdós inclosos, i els Socis esmentats aquí podran consultar el cens electoral dins l’horari de consultes que serà coincident amb l’horari de Secretaria u oficina.

Les reclamacions davant la Junta Electoral es faran en un termini màxim de 3 dies després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i la resolució de la Junta Electoral, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents (Estatuts, Art. 46).

Les reclamacions que puguin presentar els esmentats Socis, per omissions o inclusions indegudes o rectificació d’errades, s’hauran de presentar per escrit, adreçat a la Junta Electoral, en la Secretaria del Club, dins del seu horari de treball i, com a molt tard, el 28 de maig (Estatuts, Art.43 apart. C). La Junta Electoral resoldrà les eventuals reclamacions que es presentin dins de termini i, com a molt tard, el dia 31 de maig s’aprovarà el cens electoral definitiu.

 

6.- Terminis per a la presentació de candidatures i requisits que han de reunir

Les candidatures han d’incloure el nom dels Socis candidats acompanyats dels càrrecs a què es presentin cadascun. (Estatuts, Art.47).

Les (propostes de) candidatures s’hauran de presentar per escrit i en sobre tancat adreçat a la Junta Electoral. Es lliuraran a la Secretaria del Club i dins del seu horari de treball en el període comprès entre els dies 1 de juny i 10 de juny, ambdós inclosos.

A les candidatures s’ha de fer constar sempre la persona que es proposa com a President i incloure un nombre de candidats igual al dels càrrecs a elegir i indicar per a qual es presenta cada un d’ells. Tots els candidats hauran de signar la candidatura en prova d’acceptació i adjuntar amb la mateixa còpia del seu DNI.

Si només es presentés o fos vàlida una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per la Junta Directiva.

La Junta Electoral proclamarà les candidatures el dilluns dia 18 de juny.

Si resulten proclamades diverses candidatures, s’iniciarà la campanya electoral, que durarà des de les 00:00 hores del dijous 21 de juny fins a les 24:00 hores del 28 de juny. Durant la campanya electoral, els candidats podran fer actes d’informació, promoció o propaganda. El divendres 29 de juny constituirà la jornada de reflexió. Es prohibiran totes les activitats públiques de les candidatures i no es podran realitzar, ni directament, ni indirectament, actuacions pròpies de la campanya electoral.

 

7.- Proclamació de la candidatura guanyadora i l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora

Les eleccions es celebraran el desè (10è) dia a partir de la data de proclamació de les candidatures (Estatuts, Art.48).

Els candidats elegits prendran possessió dels seus càrrecs en el termini de 15 dies a partir de la data de la seva proclamació, dintre de celebració de la Junta General. (Estatuts, Art.50).

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es comunicarà mitjançant certificació, dins els tres (3) dies següents, a la Junta Directiva, al Registre d’Entitats Esportives i a la Federació Catalana de Vela. (Estatuts, Art.49).

 

8.- Forma d’acreditació dels Socis

Per a poder participar en les votacions, els referits Socis s’hauran d’acreditar mitjançant el document d’identitat, de conduir o el passaport.

 

9.- Documentació

Per facilitar la documentació de presentació de candidatures davant la Junta Electoral així com la de suport dels socis a una determinada candidatura, el Club facilitarà models a qui ho sol·liciti. No obstant això, cap candidatura estarà obligada a presentar els models facilitats pel Club, podent utilitzar els que estimi oportuns, sempre que compleixi amb els requisits dels estatuts i d’aquesta convocatòria.

Sant Feliu de Guíxols, a 12 de maig de 2018

La Junta Directiva

Social: Share on Facebook Tweet about this on Twitter

Sponsors

Com arribar al Club?