Mediambient » Bones practiques

Bones pràctiques

A través del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols s’articulen multitud d’activitats nàutiques. És important que aquestes es duguin a terme de forma controlada i respectuosa per tal d’evitar tensions amb el medi marí i costaner que acabin devaluant la qualitat d’aquests.

Al ser el Club Nàutic l’estructura més pròxima a aquestes zones naturals i l’òrgan a través del qual s’articulen la majoria d’activitats nàutiques cal també que el Club treballi a favor de la conservació del mar i els seus espais naturals, no només per assegurar el valor ecològic, paisatgístic i històric del litoral ganxó sinó també per assegurar la continuïtat de moltes de les activitats nàutiques en el futur.

A nivell individual la feina que hauríem de fer en pro de la conservació no es basa en grans accions o activitats concretes, més aviat es basa en que cadascú sigui capaç de modificar lleugerament aquells hàbits i costums que, de forma directa o indirecta, poden representar una amenaça pel medi ambient. A continuació, us proposem algunes senzilles recomanacions, l’aplicació de les quals, permetran participar activament en la millora tant de l’entorn ambiental de les nostres instal·lacions com de medi marí i l’entorn natural.

Residus Domèstics
 • Demaneu informació a les oficines del port sobre la manera de procedir per el dipòsit de les deixalles generades a l’embarcació.
 • Mantingueu les instal·lacions portuàries netes.
 • Intenteu generar el mínim de deixalles possible, eviteu la compra de productes sobre empaquetats i productes d’un sol ús.
 • Guardeu i separeu les escombraries que produïu al vaixell. El port disposa de recollida selectiva a l’entrada de cada pantalà.
 • Feu un bon ús i mantingueu en bon estat de conservació els contenidors existents.
 • Dipositeu els residus domèstics generats a l’embarcació als contenidors adequats abans de sortir a navegar.
Residus perillosos
 • Demaneu informació a les oficines del Club Nàutic sobre el punt verd del port.
 • Els residus perillosos són tots aquells contaminants que representen un risc elevat tant per a les persones com per al medi ambient.
 • Una bona manera de detectar si un residu és o no perillós és a través de la descripció del producte o a través dels pictogrames que trobareu a l’envàs.
 • Alguns exemples de residus perillosos són: restes de pintura, draps impregnats, oli, bateries, filtres d’oli, envasos buits que hagin contingut substàncies perilloses, dissolvents, fluorescents…
 • En cas de dubte sobre el funcionament dels contenidors o sobre el contenidor apropiat per dipositar un residu, pregunteu al personal del port.
 • No barregeu residus de diferent naturalesa. Al fer això no només es dificulta el reciclatge d’aquests residus sinó que es podria alterar la composició química generant un residu encara més perillós.
 • Si observeu indicis de fuga, fissures o danys en els contenidors, aviseu immediatament al personal del port.
 • Traslladeu els residus amb molta cura fins el contenidor del punt verd, mai els dipositi en els contenidors de residus urbans.
Consum de combustible
 • Intenteu limitar l’encesa del motor a l’imprescindible.
 • Porteu un bon manteniment i reglatge del motor de l’embarcació tant per seguretat com per minimitzar el consum de combustible.
 • Mantingueu nets els filtres, ja que obstruïts consumeixen una major quantitat de combustible.
 • Eviteu utilitzar lubricants de baixa qualitat, ja que impliquen un pitjor funcionament i rendiment, a la llarga suposa un major consum de combustible.
 • Vigileu el consum i en cas d’augment injustificat, reviseu els reglatges i l’estat general dels motors.
Aigües residuals
 • No aboqueu cap tipus de líquid a l’aigua de mar, als molls o  a les dàrsenes. L’abocament s’ha de realitzar a la xarxa general de sanejament o bé en el Punt Verd, en funció de la naturalesa de l’abocament.
 • Les embarcacions han de disposar d’un dipòsit d’emmagatzematge de les aigües residuals sanitàries de volum suficient, i proporcionat als usuaris potencials, buidant el seu contingut mitjançant les instal·lacions adequades.
 • Buideu l’aigua de les sentines utilitzant els sistemes adequats. Mai les aboqueu al mar, ja que aquestes aigües s’han de gestionar com a residu perillós.
Navegació

Recordeu que no es pot sobrepassar la velocitat màxima assenyalada al port, 3 nusos.

 • Conduïu la vostra embarcació de manera respectuosa i eviteu canvis bruscs de direcció. D’aquesta manera s’afavoreix la qualitat acústica de les instal·lacions.
 • Respecteu l’entorn natural durant les operacions de desamarrada, amarratge i circulació per les instal·lacions portuàries.
 • Respecteu la bandera alfa dels submarinistes. Per un major respecte es recomana deixar 50 metres de distancia enlloc dels 25 que marca la llei.
 • Les zones del litoral amb una línia de boies grogues representen el límit al qual podeu acostar-vos a la costa amb l’embarcació.
Costums dins el port.
 • Mantingueu les instal·lacions portuàries netes.
 • Utilitzeu els lavabos, vestidors i altres serveis bàsics del port en lloc dels de l’embarcació.
 • Respecteu els horaris en les activitats que generen sorolls per evitar molèsties a la resta d’usuaris.
 • Per tal de no consumir més energia de la necessària mantingueu-vos connectat a la xarxa de subministrament elèctric només quan sigui necessari.
 • Netegeu el vaixell amb sabó només quan sigui absolutament necessari i assegureu-vos de que el sabó sigui biodegradable i apte per l’ús marítim.
 • Feu el possible per evitar l’ús de plàstics d’un sol ús, sobretot botelles i bosses de plàstic. Avui dia existeix una àmplia gama de productes reutilitzables.

Bones pràctiques en la vela lleugera.

La vela lleugera com activitat utilitza el mar i el vent com a recursos naturals. L’activitat no “consumeix” d’aquest recurs directament però hi ha certes pràctiques que poden malmetre la qualitat del medi marí i costaner o posar en risc la seguretat dels usuaris. A continuació s’exposen aquelles practiques desitjables per dur a terme l’activitat de la forma més segura i respectuosa possible.

Abans de l’activitat

És important planificar l’activitat i saber quina és la previsió meteorològica. En l’apartat “meteo/webcam” podreu informar-vos sobre quines són les condicions a temps real i veure les previsions.

És important adequar l’activitat al nivell dels usuaris, d’aquesta manera s’assegura que tothom es diverteixi.

Per molta experiència que tingui un navegant sempre hi ha condicions límit que poden posar en risc tant al vaixell com a les persones.

Sempre que sigui possible no desenvolupeu l’activitat en solitari, equipeu-vos amb algun aparell de comunicació (mòbil, VHF…) i informeu algú quan sortiu a navegar i quan torneu.

L’armilla salva vides es considera un equip bàsic de seguretat per tots els reglaments referits a la vela lleugera. Si us plau feu-ne ús.

Per tal d’evitar sorpreses a l’aigua cal mantenir en bon estat l’embarcació.

Durant l’activitat

Encara que els vaixells de vela tinguin preferència sobre els que van a motor sempre preval la norma  d’evitar la col·lisió.

Cal que l’entrada i la sortida del port es faci el més ràpid possible, el port és una zona de trànsit i no una zona per a gaudir de la vela lleugera.

No llenceu cap tipus de brossa al mar, ni tan sols la matèria orgànica.

Navegar a vela lleugera no ens fa exempts de complir les normes generals de navegació. Cal respectar totes les boies i senyals.

Després de l’activitat

Feu un ús racional de l’aigua dolça per a dessalar el vaixell.

No dessaleu l’embarcació si l’endemà heu de tornar a l’aigua.

Netegeu el vaixell amb sabó només quan sigui completament necessari i assegureu-vos que el sabó sigui biodegradable i apte per a ús marítim.

Bones practiques en la pesca recreativa.

La pesca esportiva a Catalunya es troba legislada a través d’una normativa estricte basada en la sostenibilitat i recuperació del recurs. A continuació s’exposen les normes més rellevants perquè pugueu gaudir de la pesca esportiva a Catalunya de forma segura i legal.

A continuació algunes recomanacions per dur a terme la vostra activitat de la forma mes respectuosa possible.

Bones costums

El dret a la pesca va acompanyat de l’obligació de fer-ho d’una forma responsable i respectuosa amb el medi marí i litoral. Per tant tots els pescadors recreatius i els negocis vinculats han d’acceptar la responsabilitat de recolzar la conservació del recurs pesquer i en la mesura del possible aportar dades per poder monitoritzar l’evolució del recurs pesquer.

La llei que regula la pesca a Catalunya és LLEI 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes.

La pesca en aigües portuàries interiors queda prohibida.

En els fons marins protegits la pesca queda prohibida. Entenem per fons protegits aquells que siguin d’herbassars, fanerògames marines, coral·ligen o grapissars.

Eviti llençar estris de pesca malmesos al mar o abandonar-los a la costa (hams, ploms, capses d’esquers…)

Llicències de pesca

Per dur a terme qualsevol forma de pesca recreativa cal una llicència.

Existeixen diferents llicències depenent del tipus de pesca esportiva que es vulgui dur a terme. L’atorgament d’aquestes es fa a través del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Les captures permeses per cada llicència i dia són 10kg de peix, 5kg de mol·luscos i cefalòpodes i 150 garotes.

Talles mínimes

Cal respectar les talles mínimes donades per la Unió Europea, les podeu trobar adjuntes en l’apartat de pesca.

La pesca esportiva d’algunes espècies queda prohibida, podeu trobar una llista de les especies més representatives afectades per vedes.

Si es capturen espècies prohibides o espècies que no superen la talla mínima serà imperatiu tornar-les a l’aigua el més ràpid possible.

El cas de les garotes

La pesca de garotes comença l’1 d’octubre i finalitza el 31 de març.

L’horari per a la pesca de garotes és des de les 8 del mati a les 13 del migdia.

La recollida de garotes únicament es pot realitzar amb garotera tradicional, a mà o amb estris que permetin la selecció dels individus, d’acord amb les talles permeses.

Captures prohibides o sotmeses a vedes

Corn marí (Charonia lampa), dàtil de mar (Lithophaga lithophaga) i nacra (Pina novilis) captures prohibides.
 >> (decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa.)

Tonyina vermella (Thunnus thynnus) captura prohibida a nivell recreatiu.
>> (real decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores).

Tonyina blanca (thunnus alalunga) sovint sotmeses a vedes.
>> (real decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores).

Patudo (Thunnus obesus) sovint sotmeses a vedes.
>> (real decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores).

Peix espasa (Xiphias gladius) sovint sotmeses a vedes.
>> (real decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores).

Marlines (Makaira spp.) sovint sotmeses a vedes.
>> (real decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores).

Agulles (Tetrapturus spp.) sovint sotmeses a vedes.
>> (real decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores).

Peix vela (Istiophorus albicans) sovint sotmeses a vedes.
>> (real decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores).

Lluç (merluccius merluccius) sovint sotmeses a vedes.
>> (real decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores).

Garotes (echinoidea) sovint sotmeses a vedes.
>> (AAR/436/2008, de 8 d’octubre, per la qual es regula la recollida de garotes al litoral català).

Bones pràctiques en el submarinisme

El busseig com activitat utilitza el mar com a recurs natural. Tot i que directament no “consumeix” d’aquest recurs si que un mal ús durant les immersions podria portar a un deteriorament de la qualitat tant de l’ecosistema com de les aigües en si. Per tant és responsabilitat de tots cuidar, i respectar el mar.

A continuació algunes recomanacions per afrontar la vostra activitat de la forma més respectuosa possible.

Abans de l’activitat.

Si teniu pensat generar la teva activitat a través d’un centre de busseig assegura’t que aquest és respectuós amb el medi marí.

Escolliu zones de busseig que s’adeqüin al vostre nivell, tant per la vostra pròpia seguretat com per el risc que pot representar per al medi marí.

És important seguir millorant en les tècniques de busseig, sempre es pot adquirir més experiència.

És important informar-se del valor ambiental de la zona d’immersió i quines són aquelles espècies que poden ser especialment sensibles.

Durant la activitat

La pesca submarina amb qualsevol forma de respiració assistida esta totalment prohibida.

És important fer un descens controlat, caure bruscament és una pràctica que pot danyar el fons.

És important mantenir la flotabilitat neutra, d’aquesta manera resulta més fàcil mantenir una distància de seguretat entre la paret i el fons.

És important no pertorbar l’ecosistema més del que la presència de submarinistes fa per si sol, no tocar.

Durant les immersions és recomanable no donar  menjar als animals, altera el seu comportament i per tant pot alterar l’ecosistema.

Durant l’activitat de submarinisme no es pot extreure cap recurs propi del mar.

Sempre que sigui possible i sense posar en risc la seguretat dels bussejadors, recolliu qualsevol forma de contaminant.

Després de l’activitat

El submarinisme és una activitat amb un procés de formació continuat,  sempre es pot millorar la tècnica.

El coneixement sobre el medi marí en el que desenvolupeu la vostra activitat és part d’aquest procés de millora continuat. No es pot protegir el que no es coneix. 

Sponsors


Col·laboradors

Com arribar al Club?

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de privacitat

ACEPTAR
Aviso de cookies