Política de Gestió

Màxima satisfacció dels usuaris, garantia de qualitat de serveis i compromís ambiental.

El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols ha establert la seva Política de Gestió orientada a aconseguir la màxima satisfacció dels seus usuaris i garantir la qualitat en la prestació dels serveis de manteniment de la instal·lació portuària, gestió dels amarraments, operacions en la dàrsena i àrea tècnica i en les activitats esportives que dur a terme.

Alhora, assumeix el seu compromís amb els aspectes socials i ambientals i contribueix activament al desenvolupament sostenible mitjançant l’aplicació de Bones Pràctiques Ambientals en totes les activitats que desenvolupa.

Sistema integrat de Gestió.

Mitjançant el Sistema Integrat de Gestió, el Club treballa cap a un millor comportament ambiental proporcionant una dinàmica de treball estructurada per a la consecució de la millora continua i assegurant en tot moment el compliment amb les Normes i requisits legals d’aplicació i amb els altres requisits que el Club pugui subscriure.

Bases principals

Les bases principals de la Política de Gestió del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols són:

Realitzar activitats esportives com a entitat sense ànim de lucre.

Utilitzar els mitjans més adequats per a conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients, que serviran de base per a establir els requisits del servei i assegurar la satisfacció d’aquestes.
Procurar els recursos tecnològics més innovadors i nets, en la mesura que la seva rendibilitat econòmica o estratègica es consideri provada i que els recursos disponibles ho permetin.
Prevenció de la contaminació derivada de tots els aspectes ambientals generats a conseqüència de la seva activitat i de l’anàlisi del context.
Establiment de mesures preventives que evitin l’aparició de no conformitats i de procediments de millora continua que proporcionin un increment de la qualitat i fomentin, quan sigui econòmicament viable, l’ús de les millors tècniques disponibles.
Formació, informació i sensibilització als treballadors, col·laboradors, proveïdors i subcontractistes i qualsevol persona que pugui actuar en nom del Club, amb la finalitat d’integrar-los dins dels mètodes i procediments documentats, i en les Normes de referència aplicables que assegurin la qualitat i el respecte ambiental.
Revisió periòdica d’aquesta Política per tal d’adequar-la contínuament.

La Direcció del Club es compromet totalment amb aquesta Política, que es troba a disposició de les parts interessades, i que s’utilitza com a marc de referència per a la definició dels Objectius i Fites.

Sant Feliu de Guíxols,

Gerent del Club

Estatuts (PDF)

Reglament Intern (PDF)